Disclaimer:
Atelier Edelsmid Ben van Helden®, Academie voor Edelsmeden® en Zilveruitje(s)® zijn producten van edelsmid / beeldend kunstenaar Ben van Helden. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Pictoright te Amsterdam. Merknaam ZILVERUITJE® is vastgelegd bij het Benelux Bureau voor Merken.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Ben van Helden vrijwaart zich van alle juridische consequenties.
Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Ben van Helden en Tobias van Helden.

De term Zilveruitje(s), in al zijn variaties in relatie met de beschreven activiteiten vallen ook onder copyright en het recht van eerste gebruik volgens de regels van het Benelux Bureau van Merken.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ben van Helden of Tobias van Helden.

Copyright en alle rechten voorbehouden © 1996 -2021 Ben van Helden, Tobias van Helden.
Reclamecode voor cursussen van de Reclame Code Commissie:

Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”. Deze site is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en voldoet volledig aan de code die door de reclame code commissie is vastgesteld. Mocht je zaken aantreffen waarvan je denkt dat dit niet klopt dan zullen wij het zeer op prijs stellen als je daarover contact opneemt zodat we het kunnen aanpassen of veranderen.

AVG:    
De website www.benvanhelden.nl en de daaraan gekoppelde websites en internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Ben van Helden. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Ben van Helden garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij waken over uw persoonsgebonden gegevens een we plaatsen geen cookies. Die gegevens stuurt u ons via een inschrijfformulier of email. Iets verder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens:
In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummers en uw e-mailadres). Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en de dienstverlening om klanten van producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten dan kunt u dit melden. Wij zullen uw gegevens dan binnen een redelijke termijn verwijderen. Wij bewaren uw gegevens op een computer. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail sturen of ons dit schriftelijk laten weten.
Privacybeleid andere websites:
Op www.benvanhelden.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit mailadres gebruiken.

Wijzigingen:
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.
 
De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2021. Alle rechten voorbehouden.