Lesdagen
Lesgeld
Introductieles
Leerlingen
Meesterstukken
Disclaimer:
Atelier Edelsmid Ben van Helden®, Academie voor Edelsmeden Ben van Helden® en Zilveruitje(s)® zijn producten van edelsmid / beeldend kunstenaar Ben van Helden. Ben van Helden is aangesloten bij de Stichting Pictoright te Amsterdam.

Merknaam ZILVERUITJE® is vastgelegd bij het Benelux Bureau voor Merken.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Ben van Helden is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Ben van Helden vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Ben van Helden.

De term Zilveruitje(s), in al zijn variaties in relatie met de beschreven activiteiten vallen ook onder copyright en het recht van eerste gebruik volgens de regels van het Benelux Bureau van Merken.
Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ben van Helden.

Reclamecode voor cursussen van de Reclame Code Commissie:

Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”. Deze site is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en voldoet volledig aan de code die door de reclame code commissie is vastgesteld. Mocht u nog zaken aantreffen waarvan u denkt dat dit niet klopt dan zal ik het zeer op prijs stellen als u daarover contact opneemt zodat ik het kan veranderen.

Copyright en alle rechten voorbehouden © 1996 -2017 Ben van Helden.
 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO. Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2018. Alle rechten voorbehouden.