Leerovereenkomst:

 

Periode: 01-09-201? tot en met 01-07-201?. Deze overeenkomst is gesloten tussen de volgende personen:

Ben van Helden 

Naam cursist etc.

Jacob Catslaan 13 

3705 BN Zeist 

030-2314895 

info@benvanhelden.nl 

Hierna te noemen: Docent

Hierna te noemen: Deelnemer

Docent en Deelnemer verplichten zich tot het volgende:

Docent:

Ter beschikking stellen van het atelier met daarin bevindende gereedschappen en materialen benodigd om de opleiding te volgen en met het doel de deelnemer te begeleiden.

Ter beschikking stellen van een lesprogramma waarmee de deelnemer zich kan ontwikkelen tot het beoogde einddoel.

Gelegenheid geven tot het inzien van theorie ondersteunende en daaraan gerelateerde drukwerken of andere media.

Deelnemer

Van hem/haar wordt verwacht gedurende de gehele periode aanwezig te zijn op alle lesdagen.

Het lesgeld voor de genoemde periode zal voldoen, voor aanvang van de lessen of in twee delen.

Deze leerovereenkomst ondertekend in zal leveren voor aanvang van elk studiejaar.

Geen goederen mee zal nemen uit het atelier die niet tot zijn/haar bezit gerekend kunnen worden zonder toestemming van docent.

Zal geen georganiseerde lessen edelsmeden of sieraden maken verzorgen gedurende twee jaar na afloop van genoemde periode en/of ingaande na het behalen van het Meester-certificaat.

Iedereen is voor eigen risico aanwezig in het atelier. Zie het  huishoudelijk reglement dat van toepassing is.

Gaat akkoord met de inhoud van het huishoudelijk reglement en de in deze overeenkomt vermelde bepalingen.

Contractanten komen verder overeen:


Werkstukken zijn en blijven eigendom van de ontwerper/vervaardiger.

Afbeeldingen of Foto’s van werkstukken en varianten daarop, mogen niet gepubliceerd worden in alle media en internet.

De rechten van de ontwerpen en ideeën die gedurende bovengenoemde lesperiode zijn gemaakt of bedacht in het atelier en/of onder begeleiding van de docent liggen bij de docent. Docent zal die ontwerpen niet uitvoeren of in zijn collectie opnemen.

Alle ontwerpen en uitvoeringen met varianten van die ontwerpen in eigendom van docent mogen niet worden (na)gemaakt door deelnemer, uitgezonderd werkstukken.

De opdrachten uit het lesprogramma en delen hier uit mogen alleen gebruikt worden voor de opleiding edelsmeden op de Academie voor Edelsmeden Ben van Helden in Zeist. Ander gebruik tijdens en na genoemde lesperiode mag alleen na schriftelijke toestemming van docent. Voor het ongeoorloofde gebruik worden kosten berekend ook als misbruik achteraf wordt geconstateerd. Hieronder vallen ook publicaties op internet of anderzijds.

De opleidingsperiode loopt van september tot en met juni. Tussentijds stoppen in februari kan na wederzijds instemmen.

Bij tussentijdse ontbinding van deze overeenkomst wordt het al betaalde lesgeld niet geretourneerd.

Sieraden en werkstukken die zijn ontworpen in het kader van een opdracht mogen niet verkocht worden om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de eigendomsrechten van de ontwerpen.

Aldus opgemaakt en getekend: Zeist dd


 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO. Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2018. Alle rechten voorbehouden.